عملكردوفعاليتهاي آموزشي وپرورشي مجتمع شهید عربی روستای بابان

عنوان برنامه

آموزش: بهبود کیفیت و وضعیت آموزش و بالا بردن عملکرد درسی دردانش آموزان

مستندات برنامه

 

دستورالعمل­های وزارتی، بخشنامه های آموزش و پرورش استان­وشهرستان، مصوبات شورای مدرسه

ضرورت و چرایی برنامه و تحلیل وضع موجود (شناسایی ضعف ها قوت هاـ موانع و فرصت ها)

1-       افت تحصیلی در بین تمام پایه ها

2-      نارضایتی اولیاء دانش آموزان نسبت به عملکرد آموزشی

3-      بی انگیزه بودن دانش آموزان نسبت به مسائل آموزشی

4-      پایین بودن سطح نمرات در دروس مختلف

اهداف کمی و کیفی

ارتقاء 70درصد به 90 درصد قبولی و عملکرد آموزش دانش آموزان

 

بهبود عملکرد یادگیری و یاددهی در بین دانش آموزان در دروس پایه مثل زبان عربی و ریاضی و در مقطع ابتدایی بهبود خواندن و نوشتن

عناوین طرح یا طرح­های اجرایی در راستای تحقق اهداف برنامه

 

 

1-    برنامه ریزی برای گرفتن تستهای کلاس در طول سال

2-      استفاده از تشویق به جای تنبیه برای یادگیری مطالب درسی

3-      استفاده از دبیران با تجربه و متخصص و نظارت بر نحوه تدریس آنان

4-      استفاده از وسایل کمک آموزشی با تجهیزآزمایشگاه و کارگاه آموزشی

5-      ایجاد کلاس هوشمند و تجهیز مدرسه به سیستم رایانه

 

 

برآورد هزینه به تفکیک هر طرح اجرایی

 

 

طرح 1 مبلغ به ریال

400000 ریال

محل تأمین اعتبار

سرانه آموزش

طرح 2 مبلغ به ریال

3000000ریال

محل تأمین اعتبار

کمک­های مردمی

طرح 3 مبلغ به ریال

-

محل تأمین اعتبار

اداره

طرح 4 مبلغ به ریال

40000000ریال

محل تأمین اعتبار

سرانه آموزش و کمکهای مردمی

طرح5 مبلغ به ریال

40000000ریال

محل تأمین اعتبار

اداره-سرانه آموزشی- کمکهای مردمی

شیوه ارزیابی برنامه

نظرخواهی از اولیاء دانش آموزان و عکس العمل همکاران و عوامل اجرایی مدرسه و دانش آموزان

 

شرح

نام نام خانوادگی

سمت

تاریخ

امضاء

تنظیم کننده

کاظم بهرامی

مدیر مجتمع

20/1/90

 

 

 

 

 

 

 

برگ ب 1

مجتمع آموزشی و پرورشی شهید محمدرضا عربی

محل استقرار مجتمع/ دبستان امام خمینی 1

سالتحصیلی 90-89

 

عنوان طرح

برنامه ریزی برای گرفتن تستهای کلاس در طول سال

مستندات طرح

 

دستورالعمل­های وزارتی، بخشنامه های آموزش و پرورش استان­وشهرستان

ضرورت و چرایی برنامه و تحلیل وضع موجود (شناسایی ضعف ها قوت هاـ موانع و فرصت ها)

1-     بالا بردن سطح نمرات دانش آموزان

2-    تکرار و تمرین درس های گذشته به وسیله تست

3-    آزمودن دانش آموزان جهت ادامه درس بعدی

4-    اهمیت دادن دانش آموزان به مسائل آموزشی

                  کمی:

اهداف
           کیفی:                                   

ارتقاء سطح درصد قبولی از 70 درصد به 85 درصد

 

 

ارتقاء عملکرد یادگیری و یاددهی در بین دانش آموزان

 

فرایند اجرای طرح

 

1-   برنامه ریزی و تعیین ساعات گرفتن تست ها

2-    تهیه ورقه A4

3-    تایپ و تکثیر سؤالات با کیفیت خوب

 

زمان بندی اجرای طرح

قبل از امتحانات نوبت اول و دوم

مجریان طرح

عوامل اجرایی و دبیران

برآورد اعتبار جهت اجرا

400000 ریال                                                                          برنامه 1                   ردیف 1

محل تأمین اعتبار

سرانه آموزش

شیوه ارزیابی برنامه

نظرخواهی از معلمان  و دانش آموزان و اولیاء

 

شرح

نام نام خانوادگی

سمت

تاریخ

امضاء

تنظیم کننده

کاظم بهرامی

مدیر مجتمع

20/1/90

 

 

برگ ب 2

  مجتمع آموزشی و پرورشی شهید محمدرضا عربی

محل استقرار مجتمع/ دبستان امام خمینی 1

سالتحصیلی 90-89

 

عنوان طرح

استفاده از اصل تشویق به جای تنبیه جهت یادگیری مطالب درسی

مستندات طرح

 

دستورالعمل­های وزارتی، بخشنامه های آموزش و پرورش استان­وشهرستان

ضرورت و چرایی برنامه و تحلیل وضع موجود (شناسایی ضعف ها قوت هاـ موانع و فرصت ها)

1-     یادگیری بهتر و بیشتر مطالب درسی

2-    ایجاد ارتباط تنگاتنگ و صمیمی بین معلم و دانش آموز

3-    عدم انزوا و گوشه گیری دانش آموز

 

                  کمی:

اهداف
           کیفی:                                   

رساندن حداقل درصد قبولی به 95 درصد از 70 درصد

 

 

بهبود عملکرد یادگیری و یاددهی در دانش آموزان

 

فرایند اجرای طرح

 

1-   ایجاد ایستگاه جایزه در مدرسه

2-    خریداری کمد جایزه

3-    تهیه جوایز خوب و مناسب

4-    تهیه نمون برگهای تشویقی

 

زمان بندی اجرای طرح

در طول سال تحصیلی

مجریان طرح

مدیر ومعاونین

ابزار و تجهیزات

کمد جایزه ، نمون برگ تشویقی، جایزه

برآورد اعتبار جهت اجرا

300000 ریال                                                                               برنامه 1                       ردیف 2

محل تأمین اعتبار

مشارکتهای مردمی

شیوه ارزیابی برنامه

پیشنهادات شورای مدرسه و نظرخواهی از اولیاء و معلمان

 

شرح

نام نام خانوادگی

سمت

تاریخ

امضاء

تنظیم کننده

کاظم بهرامی

مدیر مجتمع

20/1/90

 

 

 

برگ ب 3

مجتمع آموزشی و پرورشی شهید محمدرضا عربی

محل استقرار مجتمع/ دبستان امام خمینی 1

سالتحصیلی 90-89

 

عنوان طرح

استفاده از دبیران با تجربه و متخصص و نظارت بر نحوه تدریس

مستندات طرح

 

دستورالعمل­های وزارتی، بخشنامه های آموزش و پرورش استان­وشهرستان

ضرورت و چرایی برنامه و تحلیل وضع موجود (شناسایی ضعف ها قوت هاـ موانع و فرصت ها)

1-     ارتقاء سطح عملی در دانش آموزان

2-    یادگیری بهتر مطالب درسی

3-    استفاده بهینه معلمان از وقت کلاس

4-    دقت و توجه بیشتر دانش آموز به مطالب درسی

 

                  کمی:

اهداف
           کیفی:                                   

ارتقاء عملکرد یادگیری دانش آموزان از 70 درصد به 85 درصد

 

 

بهبود عملکرد یاددهی و یادگیری در دانش آموزان

 

فرایند اجرای طرح

 

1-   برنامه ریزی بازدید از کلاس ها

2-    نظارت بر ثبت دفتر شاخص های کلاسی

3-    ایجاد ارتباط و تبادل نظر بین دبیران هم رشته

4-    ایجاد انگیزه و علاقه در دبیران، ایجاد رقابت سالم

 

زمان بندی اجرای طرح

در طی سال تحصیلی مخصوصا نزدیکیهای امتحانات

مجریان طرح

مدیر ومعاونین

ابزار و تجهیزات

دفاتر ثبت شاخص و دبیران با انگیزه

برآورد اعتبار جهت اجرا

-                                                                                              برنامه 1              ردیف 3

محل تأمین اعتبار

       -                                                                                                  

شیوه ارزیابی برنامه

نظرخواهی از گروه های آموزشی و اولیاء

 

شرح

نام نام خانوادگی

سمت

تاریخ

امضاء

تنظیم کننده

کاظم بهرامی

مدیر مجتمع

20/1/90

 

 

برگ ب 4

مجتمع آموزشی و پرورشی شهید محمدرضا عربی

محل استقرار مجتمع/ دبستان امام خمینی 1

سالتحصیلی 90-89

 

عنوان طرح

تجهیز آزمایشگاه ها و کارگاه آموزشی

مستندات طرح

 

دستورالعمل­های وزارتی، بخشنامه های آموزش و پرورش استان­وشهرستان

ضرورت و چرایی برنامه و تحلیل وضع موجود (شناسایی ضعف ها قوت هاـ موانع و فرصت ها)

1-     بهبود کیفیت آموزش

2-    یادگیری بهتر مطالب درسی

3-    ایجاد انگیزه برای یادگیری مطالب

4-    تنوع در ساعات درسی

5-    آموزش عمیق ، بهینه وریشه دار

6-    رسیدن به هدف اصلی آموزش

 

                  کمی:

اهداف
           کیفی:                                   

ارتقاء صد در صدی یادگیری مطالب آموزشی

 

 

بهبود کیفی مطالب آموزشی و توجه بهتر دانش آموزان به مطالب درسی

 

فرایند اجرای طرح

 

1-   تهیه وسایل کمک آموزشی برای مدارس

2-    خریداری کیتهای ریاضی و علوم

3-    اختصاص مکانی به عنوان آزمایشگاه در مدرسه

4-    ایجاد انگیزه در بین معلمان جهت استفاده از کارگاه

 

زمان بندی اجرای طرح

در طی سال تحصیلی

مجریان طرح

مدیر ومعاونین

ابزار و تجهیزات

کیت های علوم و ریاضی و حرفه وفن

برآورد اعتبار جهت اجرا

140000000 ریال                                                                           برنامه 1              ردیف 4

محل تأمین اعتبار

سرانه آموزش  و مشارکتهای مردمی                                                                                           

شیوه ارزیابی برنامه

نظرخواهی از معاونین و دبیران و  اولیاء  دانش آموزان

 

شرح

نام نام خانوادگی

سمت

تاریخ

امضاء

تنظیم کننده

کاظم بهرامی

مدیر مجتمع

20/1/90

 

 

برگ ب 5

مجتمع آموزشی و پرورشی شهید محمدرضا عربی

محل استقرار مجتمع/ دبستان امام خمینی 1

سالتحصیلی 90-89

 

عنوان طرح

ایجاد کلاس هوشمند

مستندات طرح

 

دستورالعمل­های وزارتی، بخشنامه های آموزش و پرورش استان­وشهرستان

ضرورت و چرایی برنامه و تحلیل وضع موجود (شناسایی ضعف ها قوت هاـ موانع و فرصت ها)

1-     نارضایتی اولیاء دانش آموزان از نحوه آموزش در مدارس

2-    آشنایی دانش آموزان با سیستم رایانه و کار با آن

3-    آموزش مطالب درسی به صورت مدرن و پیشرفته در مدرسه

4-    تفهیم بهتر مطالب با استفاده از نمایش آن

 

                  کمی:

اهداف
           کیفی:                                   

ارتقاء صد در صدی مطالب آموزشی

 

 

بالا بردن کیفیت آموزش مطالب درسی

 

فرایند اجرای طرح

 

1-   برنامه ریزی جهت استفاده دانش آموزان از کلاس هوشمند

2-    مجهز کردن کلاس به رایانه و سیستم شبکه ای

3-    خریداری وسایل مورد نیاز مانند دیتا پروژکتور

4-    آموزش معلمان نسبت به استفاده از کلاس و کار با سیستم شبکه ای

5-    آموزش دانش آموزان برای استفاده از کلاس

 

زمان بندی اجرای طرح

در طول سال تحصیلی  و قبل از امتحانات

مجریان طرح

مدیر ، معاونین و معلمان

ابزار و تجهیزات

رایانه ، دیتا پروژکتور، میزکار رایانه

برآورد اعتبار جهت اجرا

40000000 ریال                                                                           برنامه 1              ردیف 5

محل تأمین اعتبار

سرانه آموزش  و مشارکتهای مردمی                                                                                           

شیوه ارزیابی برنامه

نظرخواهی از معاونین و معلمان  و پیشنهاد شورای مدرسه  و شورای انجمن اولیاء    

 

شرح

نام نام خانوادگی

سمت

تاریخ

امضاء

تنظیم کننده

کاظم بهرامی

مدیر مجتمع

20/1/90

 

 

+ نوشته شده در  دوشنبه ششم تیر ۱۳۹۰ساعت 10:14  توسط مجتمع شهید محمدرضا عربی | 
 
صفحه نخست
پست الکترونیک
آرشیو
عناوین مطالب وبلاگ
درباره وبلاگ
دبستان پسرانه امام خمینی (1)
دبستان دخترانه امام خمینی (2)
مدرسه راهنمایی پسرانه حافظ
مدرسه راهنمایی دخترانه حضرت معصومه

نوشته های پیشین
هفته چهارم آبان ۱۳۹۰
هفته چهارم مرداد ۱۳۹۰
هفته اوّل تیر ۱۳۹۰
هفته سوم خرداد ۱۳۹۰
هفته چهارم اردیبهشت ۱۳۹۰
آرشیو موضوعی
آمورشی
پرورشی
ورزشی
اخلاقی تربیتی
اجرایی
 

 RSS

POWERED BY
BLOGFA.COM